Is anyone familiar with the current the rules and regulations on obtaining dual citizenship?  Or has anyone recently gone through this?

Thank you - Eveline

Views: 146

Comment

You need to be a member of Portland Dutch Society to add comments!

Join Portland Dutch Society

Comment by Eveline McCarty on December 18, 2017 at 2:41pm

Thank you very much for your help.

Merry Christmas!

Eveline

Comment by Eveline McCarty on December 18, 2017 at 2:41pm

Comment by Portland Dutch Society on December 18, 2017 at 1:39pm

Yes, Marcel and our kids have gone through this and they obtained their Dutch passports last year. Here is a pretty recent article about the new rules:

https://eelcokeij.com/2017/11/29/dubbele-nationaliteit-nu-wel-nu-ju...

29 november 2017 | By Eelco Keij In Campagne Nieuws
DUBBELE NATIONALITEIT: WIE NU WEL, WIE NU JUIST NIET? // OPROEP

Zoals eerder geschreven, verruimt het regeerakkoord in principe de mogelijkheden voor dubbele nationaliteit. Het staat er als volgt verwoord:

“Het kabinet bereidt in samenhang voorstellen voor ter modernisering van het nationaliteitsrecht. Het betreft een verruiming van de mogelijkheid van het bezit van meerdere nationaliteiten voor aankomende eerste generatie emigranten en immigranten. Gelijktijdig komt er voor volgende generaties een verplicht keuzemoment dat daadwerkelijk leidt tot het behoud van niet meer dan één nationaliteit.”

In de weken hierna stroomden de emails binnen:
– “Goed nieuws ja, maar kan dat ‘keuzemoment’ even nader toegelicht worden?”
– “Wat is precies een eerste generatie emigrant?”
– “Kan mijn zoon, die in Australië is geboren, nu nog zijn dubbele nationaliteit behouden?
– “Moeten mijn kleinkinderen, die zowel vloeiend Nederlands als Spaans spreken en een band hebben met zowel Nederland als Peru, nu al gaan kiezen?”
– “Zal mijn dochter, die weliswaar in het buitenland is geboren, maar vanaf haar 5e in Nederland tot haar 16e in Nederland heeft gewoond, per direct gedwongen worden haar 2e nationaliteit op te geven? Of vanaf haar 18e? Of helemaal niet?”

En ga zo maar door.

Allemaal heel terechte vragen. Men is in verwarring. Onlangs heb ik aan mensen die betrokken waren bij de totstandkoming van het regeerakkoord gevraagd of er meer duidelijkheid te verschaffen is over de bewuste paragraaf, wie nu het verdere voortouw neemt in concrete wetgeving, en wat de verwachte tijdslijn hierbij is.


Ja – nee – misschien – ooit?
Uit de gegeven antwoorden is mij het volgende duidelijk, of misschien beter: werd het duidelijker waar de onduidelijkheden liggen —

Een concreet antwoord op de vraag wat nu “1e” danwel “2e” generatie is, bleef uit. De huidige wet is zodanig vol uitzonderingen en er zijn zoveel individuele situaties denkbaar, dat concrete antwoorden (helaas) niet ontleend kunnen worden aan een paar zinnen in een regeerakkoord. E.e.a. zal moeten volgen uit het komende wetgevingsproces. Daarmee bleef het (dus) ook onduidelijk of iemand die bijvoorbeeld in het buitenland was geboren, daarna substantieel in Nederland woonde, om vervolgens weer in het buitenland te gaan wonen, een 1e of 2e generatie zou zijn – laat staan de kinderen van deze persoon. Kortom: zowel hoofdregel als uitzonderingen moeten nog concreet ingevuld worden. Wel is duidelijk dat alle partijen het er over eens zijn dat de Nederlandse nationaliteit vanuit het buitenland niet zomaar tot in lengte van dagen kan worden doorgegeven.
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is belast met het voorbereiden van een wetsvoorstel. Daarna zal het wetsvoorstel het reguliere traject moeten doorlopen:
Advies Raad van State
Behandeling door de Tweede Kamer (met al haar procedures)
Behandeling door de Eerste Kamer
Inwerkingtreding wet
(In alle fasen is het belangrijk om zichtbare en/of onzichtbare druk op de discussie te houden. Er komt dus heel wat werk aan voor ‘ons’, Nederlanders in het buitenland.)

Het bovengeschetste tijdspad zou zeker drie jaar kunnen duren. Daarbij rijst de vraag in hoeverre het gehele tijdspad dan nog onder het huidige kabinet doorlopen kunnen worden, en in hoeverre een volgend kabinet hier haar handen weer vanaf zal kunnen trekken? Welkom in de politiek, de wereld van halve zekerheden.

Voorlopige conclusie:
De tegenstelling in deze paragraaf (‘verruiming’ versus ‘keuzemoment’) straalt juist op dit terrein precies de achtergrond van dit kabinet uit: een kabinet van politieke partijen die soms diametraal tegenovergestelde wensen hebben. Probeer dat maar in één vloeiende zin op te schrijven. Bovendien: de concrete uitwerking ervan is er niet uit af te leiden. Daar moet een ‘andere’ partij (het Ministerie) het voortouw in nemen.
Tijdens het parlementaire proces kan het wetsvoorstel dan nog op allerlei punten worden aangepast. Wie de ‘winnaar’ hierbij wordt (progressief, conservatief?) staat nog in de sterren. E.e.a. zal afhangen van de maatschappelijke input & druk die de politiek zal ervaren gedurende dit proces – de recente geschiedenis leert dat gezamenlijk de Nederlanders in het buitenland een krachtige stem hebben waar naar geluisterd wordt (zelfs zonder stembiljet!). Het is dus zaak ook voor dit wetsvoorstel de lobby opnieuw in te zetten (lees: is al voorzichtig begonnen). Wel staat duidelijk verruiming nationaliteitswetgeving in het regeerakkoord: dat is pure winst.

Let op 1: totdat deze wetsverandering er door is, blijft de hoofdregel (geen dubbele nationaliteit, met enkele uitzonderingen) bestaan, zie hier voor de uitleg daarover.
Let op 2: in het regeerakkoord staat niets over de positie van mensen die onvrijwillig hun Nederlanderschap hebben verloren (de ex-Nederlanders). Ook op dit punt blijf ik natuurlijk in contact met degenen die er over gaan. Ik hoop dat e.e.a. mee kan worden genomen bij het aankomende wetsvoorstel over dubbele nationaliteit.

Naast dit proces blijf ik focussen op het oprichten van een politiek-neutrale belangenorganisatie voor Nederlanders in het buitenland. Hierover ga ik nog niet te veel uitwijden – op de achtergrond gebeurt er trouwens wel een en ander.


Mijn oproep aan iedereen: laten we het Ministerie helpen en hen enkele (serieuze) suggesties aanleveren die de ambtenaren kunnen meewegen bij het opstellen van dit wetsontwerp. Dat kan gewoon via deze site, door als ‘commentaar’ op deze post te reageren. Dan kan ik deze bundelen en naar het Ministerie sturen. Denk hierbij aan de volgende vragen:

Wat is volgens u een 1e en 2e generatie emigrant?
In uw definitie van 1e en 2e generatie, wie zou uiteindelijk moeten kiezen tussen twee (of meer) nationaliteiten volgens u?
Welke uitzonderingen zou u op dit harde keuzemoment redelijk vinden?

Tot slot haal ik graag oud-hoogleraar d’Oliveira aan, die onlangs in Parool schreef:

“De ervaringen met deze keuzeplicht zijn niet gunstig. Duitsland is een goed voorbeeld. Na eerst in 2000 de regel ingevoerd te hebben dat kinderen, geboren in Duitsland uit daar gevestigde buitenlandse ouders, van geboorte af aan de Duitse nationaliteit hadden, is daaraan toegevoegd dat zij op hun achttiende moesten kiezen tussen beide nationaliteiten. Dat hoorde bij het uitgangspunt van de bestrijding van meervoudige nationaliteit.

Die keuzeplicht was zwaar omstreden. Daarom kwam in 2014 een zwaar versoepelde regeling tot stand. Kinderen die al acht jaar in Duitsland hadden doorgebracht, of minstens zes jaar op Duitse scholen hadden gezeten, hoefden niet meer te kiezen: andere kinderen wel, behalve als ze aantoonden een andere stevige band met Duitsland te bezitten.”

Iets dergelijks lijkt mij redelijk, voor alle coalitiepartijen.”

Upcoming Events:

OTHER SPONSORS

We would to recognize the following businesses for their Holland Festival Silent Auction donations:
Portland Dutch Society Board

Dirk Jan van Hameren

Sander Hoekstra

Carianne Nieuwstraten

Heleen Martin

Helene Meskers

Marcel Jonker

Denis Kieft

Rindert Schutten

Reinier Heyden

Shireen Farrahi

© 2020   Created by Portland Dutch Society.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service